Решение от заседание на КФН от 16 януари 2014 г.

На свое заседание от 16 януари 2014 г. КФН взе следното решение:

 

1. Вписва емисия в размер на 2 051 300 лв., разпределена в 205 130 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лeва всяка в резултат на увеличение на капитала „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София от 14 359 090 лв. на 16 410 390 лв.