Актуализирани данни за застрахователния пазар към края на месец ноември 2013 г.

Поради повторно представяне на информацията за извършваната от един застраховател дейност към края на м. ноември 2013 г., статистиката по общо застраховане за същия период е актуализирана.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – ноември 2013 г., възлиза на 1 496 771 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 7 % на годишна база.

Към края на ноември 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 227 092 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност), с което се отчита ръст от 5 % на годишна база. За сравнение, в края на ноември 2012 г. в общозастрахователния сектор е отчетен спад от 2,5 % на годишна база.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 69,7 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,8 % при спад от 5,6 %, изчислен в края на ноември 2012 г. В края на ноември 2013 г. имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), които заемат дял от 18 % от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат ръст на премиите от 0,6 % на годишна база.

Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 300 хил. лв. в края на ноември  2012 г. на 33 467 хил. лв. в края на отчетния период. В края на ноември 2013 г. седемнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка (в т.ч. единадесет прелицензирани здравноосигурителни дружества), като най-голям пазарен дял заемат „ОЗОФ Доверие ЗАД” (18 %), „ЗОК България Здраве” ЗАД (17 %), „Дженерали Застраховане” АД (13,9 %) и „Евроинс Здравно Осигуряване ЗЕАД” ЕАД (12,7 %).

През периода януари – ноември 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 269 679 хил. лв. при 231 145 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 16,7 % при изчислен ръст от 6,2 % в края на ноември 2012 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,9 %. На годишна база премиите по вида застраховка нарастват с 17,3 %, което е резултат от увеличението обема на прихода по застраховка за пенсия или рента. 

Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на ноември 2013 г. Спрямо края на ноември 2012 г. премийният приход по този вид застраховка нараства с 0,2 % на годишна база.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.