E-mail адрес за изпращане на Вашите въпроси, свързани с прилагането на Регламента EMIR

Комисията за финансов надзор създаде специален e-mail адрес, EMIR_Info@fsc.bg, на който всички заинтересовани лица да изпращат въпросите, свързани с прилагането на Регламент 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (EMIR).

Вашите въпроси ще бъдат разгледани от работна група с представители на КФН, след което отговорите на всички въпроси ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията. Ако в рамките на КФН не може да се даде конкретен отговор на даден въпрос, тези въпроси ще се изпращат за тълкуване от колегите в Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Отговорите на Вашите въпроси ще бъдат публикувани в раздел Регистри и справки/ Извънборсови деривати/ Вашите въпроси.