Решение от заседание на КФН от 13 февруари 2012 г.

На свое заседание от 13.02.2012 г. КФН взе следното решение:

1. Отказва да издаде лиценз на “Мерлон Фондове” ЕАД,  за извършване на дейност като управляващо дружество.