КФН участва в семинар във връзка с неимуществените вреди

Днес, 14 февруари 2012 г., се проведе работен семинар на тема „Претенции за телесни наранявания (неимуществени вреди)”, организиран от Гаранционния фонд.  

В заложените промени на Кодекса за застраховането сме делегирали неимуществените вреди, свързани със задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, да се регламентират с Наредба, с която ще се приеме Методика относно правила за определяне на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди  следствие на смърт или телесни увреждания. Вече има сформирана работна група и по нея активно се работи, каза Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление «Застрахователен надзор», който откри семинара.  

Паричното остойностяване на претърпените болки и страдания следствие на телесни увреждания или смърт е труден процес, но абсолютно необходим, за да може по-бързо и доброволно  да се уреждат отношенията между застрахователи и увредените лица, акцентира в своето изказване г-н Богоев.  

По компонентите за претенции за неимуществени вреди говори представителят на презастрахователната компания Swiss Re г-жа Изабела Дулана, която направи преглед на исковете за телесни увреждания през годините в Германия.

Марионела Колева, началник – отдел „Дистанционен надзор” в дирекция „Застрахователен надзор” на Комисия за финансов надзор изнесе презентация на тема: „Практика при уреждане на претенции за неимуществени вреди в България” като представи много интересни статистически данни във връзка с развитието проблематиката, вързана с неимуществените вреди.  Многократното се увеличават лимитите на отговорност, като за последните 10 години те са нараснали 200 пъти, докато премията по ГО се е увеличила 2 пъти. Забелязва се и ръст на средния размер на претенцията, която достига през 2011 г. до 1 800 лв. Другата констатация в презентацията на г-жа Колева бе голямото закъснение при изплащането на неимуществените вреди.

(Презентацията е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Събития”)