Решение от заседание на КФН от 05.03.2008 г.

1. Издаде лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „Здравноосигурителна каса Прайм Хелт” АД със седалище София, бул. „Фредерик Жулио Кюри” №16, ет.1. Дружеството ще предлага следните здравноосигурителни пакети :
– Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
– Извънболнична медицинска помощ
– Болнична медицинска помощ
– Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия
– Възстановяване на разходи
Основни акционери на дружеството са: „Прайм Хелт” АД, притежаващо 90% от капитала, Спас Спасков с 5% и Пламен Китанов с 5%. Собственик на „Прайм Хелт” АД с 99.9% от капитала е Дора Праматарова.
„Здравноосигурителна каса Прайм Хелт” АД  е с едностепенна система на управление, като в състава на Съвета на директорите влизат Спас Спасков – председател на СД и изпълнителен директор, Дора Праматарова – член на СД и  Галина Ангелска – член на СД. 

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Март България” АД. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал,  е в размер на 1 000 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  „Март България” АД се вписва като публично дружество в регистъра на КФН, както  и издадената от него емисия акции.
Основната сфера на дейност на дружеството е разпространение на предплатени пакети от услуги на опериращите в страната мобилни оператори на карти (ваучери) за предплатени комуникационни услуги. От 2006 г. дружеството разработва проект за електронна дистрибуция на ваучери с фиксиран и нефиксиран номинал, т.нар. “top-up service”.
„Март България” АД е с едностепенна система на управление, като в състава на Съвета на директорите влизат Момчил Аврамов – председател на СД, Петър Табов, зам.-председател на СД и Димитър Манолов – изпълнителен директор.
Основни акционери са Момчил Аврамов, притежаващ 50% от капитала на дружеството и Петър Табов, също с 50%.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Далия” ЕАД. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал,  е в размер на 400 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  „Далия” ЕАД  се вписва като публично дружество в регистъра на КФН, както  и издадената от него емисия акции.
Основната дейност на дружеството е производство и търговия на мебели от масив – модулни шкафове, детайли, плотове и елементи от масив. Дружеството се специализира в две направление – висококачествено попарване и сушене на дървен материал и производство на мебели и детайли от масив.
Едноличен собственик на „Далия” ЕАД   е ЕТ „Димов -27 – Христо Христов”.
„Далия” ЕАД  е с едностепенна система на управление, като в състава на Съвета на директорите влизат Христо Христов – председател на СД и изпълнителен директор, Петър Дунчев, зам.-председател на СД и Пламен Паришев – член на СД.

4. Потвърди проспект за публично предлагане на акции на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ. Емисията, която ще бъде издадена от дружеството,  е в размер на 14 044 300 лв.,  разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.10 лв. всяка.

5. Издаде разрешение на УД „КТБ Асет Мениджмънт” АД  да управлява следните два договорни фонда :
– ДФ „КТБ Балансиран Фонд” – фонд с умерено ниво на риск, инвестиращ в ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични компании.
– ДФ „КТБ Фонд Акции” – фонд с умерено до високо ниво на риск, реализиращ доходност, основана на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти.

6. Разгледа уведомление от „Пиреос Асет Мениджмънт – дружество за управление на взаимни фондове” С.А. – Управляващо дружество, Гърция, относно публично предлагане на дяловете на шест взаимни фонда на дружеството и установи, че фондовете отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дяловете, за обратно изкупуване на техните дялове и за предоставяне на инвеститорите на периодичната и текущо разкривана информация за фондовете. Управляващото дружество може да предлага в България дялове от следните фондове :
1. Пиреос Фонд от акции на местни компании
2. Пиреос Фонд от акции на динамично развиващи се местни компании
3. Пиреос Местен балансиран фонд
4. Пиреос Универсален Фонд – Растеж – Фонд от фондове
5. Пиреос Универсален балансиран Фонд – Фонд от фондове
6. Пиреос Универсален консервативен Фонд – Фонд от фондове

7. Отказа да потвърди  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции на „Балкан Проджекти Мениджмънт” ЕАД, гр. София. Основният мотив за отказа е, че дружеството не е отстранило в законоустановения срок от 1 месец констатираните непълноти и несъответствия в представения проспект.

8. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Катерина Драмжиева.

9. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.
Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник”.

10. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2008 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник”.

11. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията на тези сделки
Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник”.