Решение от заседание на КФН на 07.09.2004 г.

Не налага окончателна забрана за публикуване на постъпило коригирано търгово предложение на "Индустриален Холдинг България" АД, гр. София, и "Юнион турс" ООД, гр. София, за закупуване на акции на "Дунав турс" АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД.