Решения от заседание на КФН на 08.09.2004 г.

1. Отнема правото на "ББГ Симекс – България" ООД, гр. София, за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.

 2. Допуска  15 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и 15 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Изпитите  ще се проведат съответно на 9 и 10 октомври 2004 г.

 3. Прие промени в чл. 21 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, касаещи лицата, чрез които инвестиционните посредници сключват договори с клиенти и приемат поръчки за сделки с ценни книжа.

 4. Прие Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа.

 
 5. Спира производството, образувано по заявление за издаване на лиценз на "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа.

 6. Обяви за недопустимо образуването на административно производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа на "Колос – 1" АДСИЦ, гр. София.

 7.  Прие изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.