Решениe на КФН от заседание на 18.05.2004 г.

КФН  издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от "България" АД, гр. Добрич за закупуване на акции на "Прокон-90" АД, гр. Добрич от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" АД.