Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемането на някои международни счетоводни стандарти, заменя регламент (ЕО) № 1725/2003

На 29.11.2008 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бе публикуван Регламент (ЕО) № 1126/2008 от 03.11.2008г. относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета.
Понастоящем различните международни счетоводни стандарти са приети в европейското законодателство посредством няколко регламента за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003. Това поражда правна несигурност и затруднява правилното прилагане на международните счетоводни стандарти в Общността. С оглед опростяване на законодателството на Общността в областта на счетоводните стандарти и постигане на яснота и максимална прозрачност,  стандартите, които понастоящем се съдържат в Регламент (ЕО) № 1725/2003 и изменящите го актове, се консолидират в  един-единствен документ.
Настоящият Регламент (ЕО) №  1126/2008 от 3 ноември 2008г. заменя регламент (ЕО) №  1725/2003 и влиза в сила от 2 декември 2008г. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС.

Регламент (ЕО) № 1126/2008 e публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „ЕС законодателство”, „Регламенти с пряко действие”, „Общи регламенти”. 
news…