„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД получи разрешение за промяна в общите условия на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промяна в общите условия на дружеството, приети с решение на Управителния съвет по Протокол от 28.07.2006 г.

Пълния текст на решение 684 може да намерите в раздел „Документи”.