Публикувана е обобщената статистика за небанковия финансов сектор за първото тримесечие на 2007 г.

Обобщената статистика за небанковия финансов сектор – капиталов, застрахователен и осигурителен пазар – за първото тримесечие на 2007 г. е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Статистика”, „Статистика на небанковия финансов сектор”.