Публикуван е Регламент относно таксите, начислявани от ESMA на агенциите за кредитен рейтинг

На 28 март 2012 г. в Официален вестник на ЕС бе публикуван Регламент относно таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) на агенциите за кредитен рейтинг (АКР), който влезе в сила на 31.03.2012 г. Главните цели на регламента са да определи правилата относно таксите за надзор, регистрация и сертифициране, които ESMA събира от агенциите за кредитен рейтинг. Основните моменти на разпоредбите определят процедурата на изчисляване и заплащане на таксите към ESMA и съответно на освобождаване от такси. Член 9 от Регламента изрично определя, че единствено ESMA е компетентен орган относно начисляването на такси на АКР и националните компетентни органи нямат право да събират такива, дори и когато извършват задачи от името на ESMA. В резултат на това, ESMA ще възстановява на компетентен орган действителните разходи по изпълнение на делегираните задачи.

Текстът на Регламента на български и на английски език е публикуван в рубрика „ЕС законодателство” на следния адрес:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Reg_CRA_taxes_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Reg_CRA_taxes_EN.pdf