Публикуван е пакет от документи относно годишни справки, подавани от застрахователите и здравноосигурителните дружества

На интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Нормативна уредба”, „Административни документи”, „Форми и образци”, „Застрахователен пазар” е публикуван пакет от документи относно годишни справки, подавани от застрахователите и здравноосигурителните дружества чрез портал „Застрахователен надзор”