КФН е извършила през 2012 г. пълни проверки на всички 9 лицензирани пенсионноосигурителни дружества

За периода 2010-2012 г. проверките на място са общо 29, а отправените от комисията препоръки към дейността на дружествата са повече от 430.  

Комисията за финансов надзор /КФН/ осъществява чрез Управление „Осигурителен надзор” ежедневен контрол за законосъобразност на дейността на пенсионноосигурителните дружества /ПОД/, фондовете за допълнително пенсионно осигуряване /ФДПО/ и банките – попечители /БП/. Надзорът се осъществява по два начина – дистанционно и чрез проверки на място, които според обхвата си са пълни (общи) и тематични. Пълните проверки обхващат всички основни дейности на пенсионноосигурителните дружества и следят за спазването на разпоредбите на КСО и действащите подзаконови нормативни актове по допълнително пенсионно осигуряване.

 

През 2012 г. КФН е извършила пълни проверки на място на дейността на всички 9 лицензирани пенсионноосигурителни дружества. В резултат от тях са дадени общо 129 бр. препоръки за подобряване дейността им. Най- голям брой препоръки – 55 са за подобряване на инвестиционната дейност, 31 от препоръките са по отношение управлението на риска; 14 – за уведомяване на осигурените лица; 7 – по отношение дейността на органите за управление.

През 2011 г. са извършени общо 12 проверки на място, при които са дадени общо 195 бр. препоръки, а през 2010 г. проверките са 7, а препоръките – 113 препоръки.

Във връзка с осъществявания надзор върху дейността на пенсионноосигурителните дружества (дистанционен и на място) през периода от 2010 г. до 2012 г. вкл. са съставени общо 107 акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, с които са установени общо 162 бр. административни нарушения и са приложени 64 принудителни административни мерки.

 

Допълнителна информация за контрола, осъществяван чрез Управление „Осигурителен надзор”:

Проверките на място според обхвата си са пълни (общи) и тематични. Общите (пълни) проверки са насочени към задълбочен преглед на цялостната дейност на поднадзорните лица, а тематичните проверки са с по-стеснен обхват и целта им е да проверят отделни страни от дейността на дружествата. При общите проверки на пенсионноосигурителните дружества се следи за спазването на разпоредбите на КСО и действащите подзаконови нормативни актове по допълнително пенсионно осигуряване. Общите проверки обхващат всички основни дейности на пенсионноосигурителните дружества: проверка на ръководството и организацията на дейността на ПОД; договорните отношения с банка –попечител, с инвестиционни посредници и с инвестиционен консултант; дейността на осигурителните посредници; организацията и дейността на службата за вътрешен контрол; финансовото състояние на дружеството, неговите инвестиции и организацията на дейността по управление на активите и риска; формирането и поддържането на пенсионните резерви в дружеството; дейностите по промяната на участие и прехвърляне на средствата на осигурени лица от един в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване; представянето на информация на осигурените лица, включително и във връзка с постъпили в пенсионноосигурителните дружества жалби и сигнали. По отношение на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване общите проверки обхващат инвестиционните политики и организацията на дейността по управление на активите и управлението на риска; проверка на активите, инвестициите, вземанията и задълженията; договорните отношения с осигурени лица и пенсионери, както и задължения и плащания към осигурени лица и пенсионери.

 

Дистанционният надзор се осъществява от КФН основно в две направления – ежедневен и периодичен контрол.

Въз основа на представяната от дружествата информация се извършват ежедневни проверки и анализи за дейността на ФДПО за законосъобразността на сключваните сделки с активите на пенсионните фондове, спазването на регламентираните в КСО количествени ограничения за съотношението на инвестициите в отделни видове финансови инструменти спрямо активите на пенсионните фондове, начина на извършване на оценката на активите и правилното им отразяване от ПОД и по регистрите на банките – попечители. Осъществява се контрол върху всяка една транзакция на пенсионните фондове, с оглед проверка за спазване на нормативните забрани и ограничения за инвестиране на средствата. При съмнение за инвестиране на средства в свързани лица се извършва проверка за наличие на свързаност по смисъла на § 1, ал.2, т.3 от КСО. Когато при осъществявания контрол се констатира нарушение на КСО или на подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане, се съставя акт за установяване на административно нарушение /АУАН/. Също така се извършва контрол относно изменението на стойността на нетните активи, правилното отчисляване на инвестиционната такса във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и правилното определяне на броя дялове, съответстващ на постъпилите и изтеглени суми, и на стойността на един дял, както и оповестяването на информация за стойността на един дял по реда и в сроковете, предвидени в Наредба № 9 на КФН.

 

Периодичния контрол се осъществява на база месечни, тримесечни и годишни финансови отчети и справки за дейността на ПОД и управляваните от тях ФДПО. Определените нормативни и общи финансови показатели за дейността на ПОД и ФДПО се изчисляват и анализират при извършвания периодичен контрол. За всяко ПОД са установени равнищата на нормативно определените показатели като капиталова адекватност, ликвидност на ПОД и ФДПО, рентабилност на собствения капитал, ефективност на дейността, степен на покритие на активите на ПОД и др., чрез които се следи за законосъобразното осъществяване на дейността на ПОД. Същевременно се анализират и общите финансови показатели, свързани с капитала, активите, приходите и разходите на ПОД, ръст на активите и участниците във ФДПО, инвестиции и доходност на пенсионните фондове, резерви за гарантиране на минималната доходност.