Приложена е принудителна мярка спрямо

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова задължи изпълнителния директор на "Пътни строежи – Сливен" АД"да не предприема действия по сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, гласувани по т. 8 от дневния ред на проведеното на 29.07.2004 г. Общо събрание на акционерите на дружеството, тъй като не са спазени изискванията на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.