Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Инвестмънт пропъртис /Ин – Пропъртис/” АДСИЦ

 Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Инвестмънт пропъртис /Ин – Пропъртис/” АДСИЦ да не подлага на гласуване точка 10 от дневния ред на насроченото за 07.06.2011 г., редовно общо събрание на акционерите на дружеството, в частта, свързана с вземане на решение за овластяване на членовете на СД  и изпълнителния член на дружеството за сключване на предложените с приетия мотивиран доклад сделки по чл. 114, ал.1, т.1, б. „б” от ЗППЦК.

Решение № 349 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.