Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2011 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg в раздел „Поднадзорни лица”, “Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 15 854 хил. лв., като се отчита спад от 3,7 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” с 30,6 % и „Извънболнична медицинска помощ” с 24,8 %.
Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 5 672 хил. лв., като се отчита увеличение от 2,7 % на годишна база.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества към края на март 2011 г. нараства с 16,5 % на годишна база и възлиза на 85 262 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 18,3 % на годишна база и достига 55 367 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 16,9 % на годишна база и достига 19 441 хил. лв.

В края на март 2011 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат положителен технически резултат от 1 079 хил. лв., при 1 249 хил. лв. отчетен  в края на март 2010 г., съответно положителен финансов резултат от 1 442 хил. лв., при 1 629 хил. лв. в края на март 2010 г.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.03.2011 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 199 422 при 188 273 в края на март 2010 г.