От 1 юни 2011 г. стартира информационна система, чрез която ще се издават полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите

Днес Комисия за финансов надзор, Гаранционният фонд, Министерство на вътрешните работи и Асоциацията на българските застрахователи организираха пресконференция по повод стартирането на информационната система, чрез която ще се издават полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Присъстваха Борислав Богоев,  заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор,  Борислав Михайлов, председател на ГФ, Орлин Пенев, председател на АБЗ, комисар Алекси Стратиев, заместник директор на Главна дирекция „Охранителна полиция”, които представиха единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР).
 Това е един изключителен успех, тъй като се реализира нещо, за което се говори от години и което ще бъде от голяма полза за потребителите, подчерта г-н Богоев, Той накратко обобщи основните етапи на издаване на електронна полица –  след въвеждане на данните, необходими за издаване на полицата, електронната система ще генерира определен код (индивидуален номер на полицата) в реално време. По този начин ще отпадне необходимостта от отчитане на полиците и ще се прекрати лошата практиката на отчитане с голямо забавяне. Тоест, полиците ще се виждат в системата от момента на сключването им и ще отпадне притеснението на потребителя, който е сключил полицата, но не си я открива в системата поради забавено отчитане.
Друго предимство за потребителите е възможността за изграждане на системата „Бонус-малус” въз основа на данните, които ще постъпват във общата информационна система. В нея ще бъдат заложени критерии, които ще влияят на цената на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и причинените щети.
Системата ще позволи и да се намали и времето за издаване на полицата, тъй като данните за МПС и собственика веднъж въведени, те само ще се актуализират при всяко подновяване на полицата. Така ще се минимизира и възможността за допускане на грешки при въвеждане на данните.
Голямото предимство е избягване на възможността за антидатиране на полиците, което в момента е възможно, обясни г-н Михайлов.
Това е един прелом в застрахователния пазар, е мнението на г-н Орлин Пенев. А най-важното, което ще се постигне следствие на въпросната система е, че ще се създадат предпоставки за намаляване на пътнотранспортните произшествия и понижаване броя на ранените и убитите при катастрофа, каза комисар Стратиев.
 Представители на фирмата, разработила системата, демонстрираха в реално време как се сключва застраховката, как изглежда и как се може да се провери наличността й в системата.
 Всички застрахователни дружества на пазара ще имат достъп до платформата, чрез която се въвежда единна номерация на застрахователните полици. Системата ще позволи на Гаранционния фонд в реално време да има информация за това какви застрахователни полици са издадени, кой ги е издал и кои са бенефициентите по тези полици. По този начин бизнесът и държавата ще имат точна информация за реалния обхват на застраховката ГО във всеки момент. Не по-малко съществен е и фактът, че с въвеждането на системата ще се ограничат до минимум злоупотребите с полици, в. т.ч. и антидатирането. Тази система ще спомогне да се елиминират и редица грешки, които сега се допускат при полиците „на кочан”. Статистиката показва, че над 25% от полиците са с грешки в тях.

Основни характеристика на системата (ЕИСОУКР)

На застрахователните компании се изпращат сертификационни тестови сценарии за съвместимост с ЕИСОУКР. Тестовете включват изчисляване на бонус-малус коефициент (коригиращ коефициент); издаване на полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите; издаване на полица „Злополука” на пътниците; издаване на комбинирана полица; издаване на групова полица; регистриране на сертификат „Зелена карта”; регистриране на гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; корекция на данни по застраховка; промяна на данни по застраховка; прекратяване на застраховка; анулиране на застраховка; регистриране на щети и двустранни констативни протоколи от застрахователните компании; регистриране на протоколи за ПТП от КАТ; регистриране на данни за МПС от КАТ; изготвяне на справки и публична проверка за сключена застраховка.
ЕИСОУКР представлява SOA (Service Oriented Architecture – Архитектура, ориентирана към услуги) модулна система, осигуряваща обработката и транзакционната цялостност и валидност на постъпващите данни, като същевременно играе ролята и на регистър на записи за дълъг период от време. Системата предоставя програмни интерфейси за интеграция с информационните системи на застрахователните компании и други организации (МВР, КФН) за целите на автоматична интеграция. Също така системата ще предоставя на Гаранционния фонд и Комисията за финансов надзор средства за генериране на справки, отчети и анализи върху регистрите чрез интеграция със система за бизнес анализ (business intelligence) и административен интерфейс.
Основните функции на системата са електронно генериране на номерата на полици за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците и онлайн регистриране на информацията от тях в базата данни на ЕИСОУКР, както и регистриране на вече издадени сертификати „Зелена карта” и полица за застраховка „Гранична гражданска отговорност“.
 За всяка нова регистрирана полица по „Гражданска отговорност“ и „Злополука“ на пътниците системата генерира единен уникален номер, който се формира от кода на застрахователя, кода на застраховката, последните две цифри от съответната година на начало на полицата – годината, през която влиза в сила полицата, плюс генериран пореден номер от девет позиции. Друга функция на системата е изграждането на „Регистър на застрахователните събития“, който обхваща регистриране на документи, свързани с конкретно застрахователно събитие. Документите, които системата поддържа, са констативен протокол за ПТП с пострадали лица (информация за тези протоколи се получава от КАТ или от застрахователната компания заедно с данните за щета); протокол за ПТП с материални щети (информация за тези протоколи се получава от КАТ или от застрахователните компании заедно с данните за щета); двустранен констативен протокол с материални щети (информация се получава от застрахователните компании) и щета (информация за щетите се получава от застрахователните компании).
 Системата дава възможност за изготвянето на справки и отчети с наличните в регистъра данни за полици и моторни превозни средства, като позволява филтриране по времеви интервал и застрахователна компания.
 ЕИСОУКР предоставя услуги, чрез които застрахователната компания ще осъществи обмена на данни по процеса на издаване и регистриране на застрахователни полици и интерфейс, интегриран със съществуващата интернет страница на Гаранционния фонд за публични справки за застраховки на клиентите на застрахователните компании.
Предоставен е потребителски интерфейс за ползване от служителите на Гаранционния фонд и КФН за изготвяне на статистическите справки, както и изпълнение на административни функции.
Системата ще изчислява коригиращ коефициент за премията на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по системата бонус-малус, който ще бъде прилаган към премията по полицата, съобразно тарифата на съответната застрахователна компания. Изчисляването на бонус-малус (коригиращ) коефициент ще отчита риска, свързан с МПС и/или лицето (собственик или водач).
Преди регистрация на полица „Гражданска отговорност” ще се изчислява коригиращият (бонус-малус) коефициент за комбинацията от МПС и лице. Стойността на коефициента ще бъде в линейна зависимост от един или няколко параметъра (брой виновно причинени ПТП, брой изплатени щети по „Гражданска отговорност“ или „Автокаско“ и т. н.), асоциирани към лице или МПС.
 
Очакваните ползи и ефекти

На първо място ще се постигне намаляване на грешките, възникващи при ръчното попълване на данните по полиците „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците върху бланки и последващото им въвеждане в информационната система на застрахователната компания. Друг ефект е намаляването на административните разноски по въвеждане на данните от ръчно попълнена бланка в информационната система на застрахователната компания. Внедряването на системата ще доведе и до отпадане на възможността за антидатиране (сключване на полици със задна дата за начало на покритие) на застрахователни полици, сключени на ръчна бланка. На практика, системата ще позволи във всеки един момент да има пълна информация за броя на застрахованите моторни превозни средства. Ще отпадне и възможността за наличие на сключени, но неотчетени в информационната система полици, както и сключени, но отчетени със забава в информационната система полици. Системата ще позволи още проследяване наличието на ПТП с участието на МПС в ЕИСОУКР. И накрая, но не на последно място, чрез ЕИСОУКР ще позволи въвеждането на  системата бонус-малус.