Данни за застрахователния пазар към края на месец март 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец март 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица” -“Статистика”.
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – март 2011 г., възлиза на 394 901 хил. лв., като се наблюдава спад от 1,5 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 335 828 хил. лв., с което е реализиран спад от 2,6 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (45,0 %) и „Автокаско” (31,7 %) – общо 76,7 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари – март 2011 г., възлиза на 59 073 хил. лв., с което е реализиран ръст от 5,2 % на годишна база.
Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75,9 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 5,6 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.
Размерът на премиите по активно презастраховане се изчислява на 382 612 хил. лв., като 1 988 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 380 625 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 46,7 % и 32,3 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 156 886 хил. лв., като намаляват със 17,0 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 24 945 хил. лв., като се отчита ръст от 18,8 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на март 2011 г. нараства с 3,9 % на годишна база и възлиза на 2 945 479 хил. лв., като 63,9 % са на застрахователите по общо застраховане и 36,1 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД към края на март 2011 г. е 1 543 496 хил. лв., при 1 406 158 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 1,0 % на годишна база и достига 955 836 хил. лв., в т.ч. 513 548 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 442 289 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 6,0 % на годишна база и достига 1 392 389 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.03.2011 г., нараства с 12,3 % на годишна база и достига 584 624 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 528 хил. лв. към края на март 2011 г. при 8 935 хил. лв. към края на март 2010 г., съответно финансов резултат от 4 872 хил. лв., при 17 737 хил. лв. за същия период на 2010 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на първото тримесечие на 2011 г. е 458 хил. лв. при 4 552 хил. лв. към края на първото тримесечие на 2010 г., а финансовият резултат е 2 117 хил. лв., при 6 591 хил. лв. към края на март на 2010 г.