Данни за капиталовия пазар за 2010 г.

През 2010 г. пазарната капитализация на Българска фондова борса – София АД намалява и достига до 10 754.1 млн. лв. към края на 2010 г., докато през 2009 г. тя е била 11 795.5 млн. лв.  Активите, акумулирани от институционалните инвеститори на капиталовия пазар, също спадат като дял от финансовото посредничество в страната. Делът на инвестиционните посредници спада с по-малко от 1 процентни пункта  и достига до 4.5%, а делът на дружествата със специална инвестиционна цел спада с 0.07 процентни пункта и достига до 1.85%. Изключение от тази тенденция правят единствено активите на колективните инвестиционни схеми, които нарастват с 0.1 процентни пункта и достигат 0.6%. Тази тенденция се дължи на раздвижването на сегмента на договорните фондове и увеличаване на рисковата толерантност на инвеститорите.

Като цяло институционалните инвеститори (инвестиционни посредници, колективни инвестиционни схеми и дружествата със специална инвестиционна цел) държат 6.9% от активите на финансовите посредници в България през 2010 г., докато предходната година те са притежавали 7.9%.

Данните за капиталовия пазар за 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица” >> “Статистика” >> “Капиталов пазар” >> “2010”.