Приложена е принудителна административна мярка спрямо Финанс 5” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Финанс 5” АД да преустанови предлагането и рекламирането на следните услуги на интернет страницата си http://www.finance5.bg/, в рубриката „Услуги” –  Консултантски услуги на капиталовите пазари,  Инестиционни консултации,  Структуриране на портфейли, както и в рубриката „Обучение” – Консултации и съвети относно структуриране на портфейли.

 Решение № 345 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.