Приложена е принудителна административна мярка на „Слънчев ден” АД, гр. Варна

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на „Слънчев ден” АД, гр. Варна, да предложи на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството да не подлага на гласуване точка 8 от дневния ред.

Пълния текст на решение 729 може да намерите в раздел „Документи”.