Приложена е принудителна административна мярка на ПОАД „ЦКБ-Сила”

Със заповед № 187–ПОД от 14.03.2006 г. на Бисер Петков – заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, са дадени задължителни предписания на ПОАД „ЦКБ-Сила” АД във връзка с констатирани случаи на неоснователни откази на дружеството по заявления за промяна на участие на осигурени лица, подадени през четвъртото тримесечие на 2005г. За преустановяване на тези действия дружеството е задължено да осигури точни и актуални данни и необходимата документация за посочени в заповедта осигурени лица. Изпълнителният директор на дружеството е задължен да създаде съответната организация в дейността на дружеството, която да осигури спазването на разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 24.09.2003г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при разглеждането на заявления за промяна на участие.
     На ПОАД „ЦКБ – Сила” АД е даден срок до 21.04.2006 г.  да уведоми Комисията за финансов надзор, като представи документи, удостоверяващи изпълнението на дадените задължителни предписания.