Приложена е принудителна административна мярка на пет дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  ОБЩИНА СВИЩОВ, “ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ДЕВНЯ” АД, “Ловечтурс” АД, “БТК” АД и “ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ” АД да отстранят непълнотите в  представения тримесечен отчет за второ тримесечие на 2005 г.

 Пълния текст на решения 90,91,92,93 и 94 може да намерите в раздел "Документи".