Приложена е принудителна административна мярка на ПД „САФ МАГЕЛАН” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  управителния орган на ПД „САФ МАГЕЛАН” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка от дневния ред  на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 26.03.2007 г., съответно за 10.04.2007 г., при условията на спадащ кворум, със следното съдържание:
„ОС овластява СД и изпълнителния директор да извърши следната сделка: Продажба и обратно изкупуване (Sale & Lease back) на построен Пазар на едро (тържище) за риба с административна част, външно ел. захранване кабелни линии – 20 кv с МКТП 2 800 KVA, площадкови  кабели НН и районно осветление, външни ВиК връзки и вертикална планировка, находящ се в УПИ XII-764, 1087, кв.31 А по плана на гр. София, НПЗ Искър- Юг, район Искър –  СО, с административен адрес бул. „Професор Цветан Лазаров”№ 123 при следните условия: цена 2 500 000 евро; срок за плащане на лизинговите вноски: 10 години; лихвени условия : Euribor  +2,75% до 3%; такса за обслужване и др. такси: 0,25% до 0,5%
Целта на сделката е подобряване на капиталовата база на дружеството".

Пълния текст на решение 388 може да намерите в раздел „Документи”.