Приложена е принудителна административна мярка на ПД „Колос 1” АДСИЦ

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния орган на ПД „Колос 1” АДСИЦ, гр. София, да предложат на ОСА да не подлага на гласуване точка 8 от дневния ред.

Пълния текст на решение 727 може да намерите в раздел „Документи”.