Приложена е принудителна административна мярка на „МДКЦ Биочек” АД, гр. София

Ралица Агайн-Гури,заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", задължи публичното дружество „МДКЦ Биочек” АД, гр. София, да насрочи заседание, на което да бъде взето решение за назначаване по трудов договор на лице на длъжност „директор за връзки с инвеститорите”, отговарящо на изискванията на чл. 116г, ал. 2 от ЗППЦК.

Решение №54 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".