Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2013 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2013 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2013 г. е 4 188 165 души, като нараства спрямо 31.12.2012 г. с 2,34 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,50 на сто, в професионалните – 85,96 на сто, в доброволните – 58,24 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,59 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 37,3 г., в професионалните – 43,3 г., в доброволните – 48,5 г. и в доброволните по професионални схеми – 40,9 г.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2013 г. са акумулирани нетни активи на стойност 6 809 136 хил. лв. В сравнение с края на 2012 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 19,84 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2013 г. възлизат на 130 127 хил.лв. и нарастват с 14,55 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Дружествата приключват 2013 г. с общ нетен финансов резултат в размер на 36 888 хил.лв.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2013 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2013 г. по пол и възраст може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.