Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2010 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2010 г. Информацията е получена на база на представените от пенсионноосигурителните дружества предварителни финансови отчети и справки за 2010 г. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2010 г.
Към 31.12.2010 г. броят на осигурените в четирите вида фондове достига 3 882 883 лица, което представлява нарастване със 117 925 лица или с 3,13 на сто спрямо осигурените към края на 2009 г. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 50,83 на сто, в професионалните – 85,29 на сто, в доброволните – 58,37 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,57 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 35,3 г., в професионалните – 43,1 г., в доброволните – 47,3 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,3 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2010 г. са 3 987 419 хил. лв. и регистрират ръст от 831 249 хил.лв. или 26,34 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2009 г.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2010 г. нарастват с 9,53 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година и възлизат на 86 651 хил. лв. Пенсионноосигурителният сектор реализира положителен общ нетен финансов резултат за 2010 г. в размер на 19 812 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 19,37 на сто в сравнение с 2009 г.
Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през 2010 г., и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2010 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.