Одобрени са биометрични таблици и технически лихвен процент, използвани от ДПФ „Алианц България”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри актуализираните биометрични таблици за изчисляване на пожизнени пенсии за старост на мъжете и на жените и за изчисляване на пожизнени пенсии за инвалидност на мъжете и на жените, използвани в актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми от Доброволен пенсионен фонд „Алианц България”.
Със същото решение е одобрен технически лихвен процент в размер на 3 на сто на годишна база, приложим от ПОД „Алианц България” АД при определяне на размера на пожизнените и срочните пенсии, изплащани от ДПФ „Алианц България”.

Решение № 63-ДПФ може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”.