Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2006 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2006 г. Данните са получени на база на представените от пенсионноосигурителните дружества (ПОД) предварителни финансови отчети и справки за 2006 г.
Към 31.12.2006 г. броят на осигурените лица в трите вида фондове достига 3 201 308 лица, което представлява нарастване с 229 469 лица или със 7,72 на сто спрямо осигурените към края на 2005 г. При анализа на тези данни следва да се отчита възможността едно лице да се осигурява в повече от един вид фонд, както и в повече от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
В обявените предварителни резултати за 2006 г. КФН разширява предоставяната на обществеността информация, като за пръв път се публикуват данни за новоосигурените лица в трите вида фондове, както и данни за осигурените лица по работодателски договори в доброволните пенсионни фондове. През 2006 г. новоосигурените лица в трите вида фондове са общо 248 776, като 202 368 от тях или 81,35 на сто са в универсалните пенсионни фондове. По договор с работодател в доброволните пенсионни фондове към 31.12.2006 г. се осигуряват 416 555 лица, като натрупаните средства по партиди на осигурени лица от вноски на работодател са 295 520 хил. лв.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2006 г. възлизат на 1 517 412 хил. лв. и регистрират ръст от  405 290 хил. лв. или 36,44 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2005 г.
Пенсионноосигурителните дружества приключват  2006 г. с общи приходи в размер на 44 371 хил. лв., което представлява нарастване с 11 442 хил. лв. или 34,75 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2005 г.
Постигнатата от ПОД доходност от управлението на активите на пенсионните фондове за 2006 г. се движи в широки граници: за УПФ между 3,73% и18,94%; за ППФ между 3,23% и17,01% ; за ДПФ между 4,69% и 16,51%.  Голямата дисперсия в размера на постигната доходност се дължи основно на различията в степента и времето в което ПОД започнаха и проведоха преструктурирането на инвестиционните портфейли на управляваните от тях пенсионни фондове след либерализацията на инвестиционния режим в Кодекса за социално осигуряване  през м. февруари 2006 г.
Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през 2006 г. може да намерите  в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар".