Община Свищов се отписва като емитент от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа емисия облигации, издадена от община Свищов и община Свищов като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа

Пълния текст на решение 203 може да намерите в раздел „Документи”.