Предварителни данни за застрахователния пазар за 2011 г.

Към края на 2011 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 34. От тях 18 са общозастрахователни дружества, 14 – животозастрахователни дружества и 2 – животозастрахователни кооперации.

Презастрахователна дейност през 2011 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане – “Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

По предварителни данни към края на 2011 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите, лицензирани в Република България, възлиза на 1 607 340 хил. лв., като се отчита спад от 1,0 % на годишна база. В посочения премиен приход не е включен реализираният такъв от „ГРАВЕ България Общо застраховане” ЕАД, което се вля в едноличния собственик на капитала му – „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг Акциенгезелшафт”. С цел съпоставимост на информацията, от данните за 2010 г. са изключени тези за посоченото дружество.   

Сумата на активите в застрахователния сектор през 2011 г. се увеличава с 2,0 % в сравнение с 2010 г. и възлиза на 2 973 374 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 3,9 % на годишна база и достига 1 928 468 хил. лв., а в животозастраховането намалява с  1,3 % и достига 1 044 907 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 5,7 % на годишна база и достига 914 331 хил. лв., в т.ч. 542 853 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 371 479 хил. лв. на животозастрахователите.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за 2011 г., е 1 362 649 хил. лв., като е реализиран спад от 1,1 % на годишна база.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 695 964 хил. лв., като намалението на годишна база е 7,1 %.

Размерът на брутните технически резерви нараства с 5,7 % на годишна база и достига 1 454 098 хил. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на 23 200  хил. лв. при (-43 077) хил. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 54 179 хил. лв., при (-16 257) хил. лв. през 2010 г.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2011 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 244 691 хил. лв., с което е реализиран спад от 0,5 % на годишна база.

Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 95 359 хил. лв., като се отчита намаление от 1,2 % на годишна база.

Размерът на брутните технически резерви нараства с 11,1 % на годишна база и достига 634 968 хил. лв.

Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 4 792 хил. лв. при 14 702 хил. лв. през 2010 г., а финансовият на 16 006 хил. лв., при 22 721 хил. лв. година по-рано.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 538 161 хил. лв., като 21 955 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 2 380 хил. лв. от животозастрахователите и 1 513 826 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

В края на месец ноемри беше одобрено искане за доброволно прекратяване на дейността на ЗОД „Всеотдайност” АД, с което беше отнета лицензията на дружеството за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване. С това, към края на 2011 г., общият брой на лицензираните здравноосигурителни дружества намалява на 19.

В посочените данни за пазара по доброволно здравно осигуряване са включени тези на ЗОД „Всеотдайност” АД за 2011 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества към края на 2011 г. нараства с 5,8 % на годишна база и възлиза на 82 877 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 6 % на годишна база и достига 53 949 хил. лв.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване през 2011 г., възлиза на 40 332 хил. лв., като се отчита спад от 4,3 % на годишна база.

Възникналите претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 24  692 хил. лв., като увеличението на годишна база се изчислява на 1,4 %. 

Размерът на здравноосигурителните резерви нараства със 7,1 % на годишна база и достига 15 468 хил. лв.

Резултатът от дейността по доброволно здравно осигуряване е отрицателен и възлиза на (- 1 194)  хил. лв., при (- 3 179) хил. лв. за 2010 г. Дружествата по доброволно здравно осигуряване приключват отчетния период с отрицателен финансов резултат от (- 32) хил. лв., при (- 1 326) хил. лв. година по- рано.

Здравноосигурените лица по договори по доброволно здравно осигуряване към края на 2011 г., са 188 363 лица, при 207 307 лица към края на предходната година.