Постигнати инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2006 – 2010 г.

До 31-ви март всяка година пенсионноосигурителните дружества са длъжни да оповестят постигнатите инвестиционни резултати (доходност и инвестиционен риск) на управляваните от тях пенсионни фондове. Съдържанието и вида на тази информация са определени в Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества. Съгласно т. 23 от посочения документ, информацията за постигнатите инвестиционни резултати на пенсионните фондове включва:

• номиналната доходност в процент при управление на активите на пенсионния фонд за всяка календарна година от предходния петгодишен период;

• средната номинална доходност в процент при управлението на активите на пенсионния фонд за предходния петгодишен период, изчислена като средна геометрична на доходностите за всяка година от периода;

• равнището на инвестиционния риск при управление на активите на пенсионния фонд за всяка календарна година от предходния петгодишен период, измерено с показателя стандартно отклонение на доходността;

• коефициент на Шарп, в случай че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност за съответната година;

• графика за стойността на един дял към последния работен ден на всеки месец за предходния петгодишен период.

Във връзка с т. 23 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества и в съответствие с възприетата практика за повишаване на информираността на осигурените лица, Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обявява инвестиционните резултати, постигнати за периода 2006 – 2010 г. при управление на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване.