Положителна оценка за КФН в доклада на Европейската комисия

На 6 октомври Европейската комисия публикува Редовния доклад за напредъка на България във връзка с процеса на присъединяване за 2004 г. В него развитието на небанковия финансов  сектор е анализирано в трите основни глави, който имат отношение към дейността на КФН, а именно  свободното предоставяне на услуги, свободното движение на капитали и икономически и валутен съюз.
По отношение на свободното предоставяне на услуги като цяло Европейската Комисия (ЕК) отчита постигналия напредък през 2003 г. в областта на финансовите услуги в сравнение с развитието от последния Редовен доклад. Общата оценка на ЕК, е че би следвало да се продължи развитието и въвеждането на европейското законодателство в областта на застраховането и в областта на  цялостното въвеждане на правилата за дейността на схемите за колективно инвестиране.
ЕК отчита създаването на Комисията за финансов надзор като положителна стъпка. Положителна е и оценката за създаването и функционирането на Консултативен съвет по финансова стабилност, който да стесни сътрудничеството между БНБ и КФН и да спомогне за развитието на финансовия сектор.
В областта на свободното движение на капитали Европейската Комисия отчита постигнатия прогрес по отношение на възможностите за окончателността на сетълмента в системите за ценни книжа.