Пенсионноосигурителните дружества оповестиха информация за инвестициите на управляваните от тях пенсионни фондове към 31.12.2006г.

В изпълнение на изискванията на чл.180 от Кодекса за социално осигуряване, пенсионноосигурителните дружества оповестиха на своите електронни страници информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за всеки управляван от тях фонд за допълнително пенсионно осигуряване по данни към края на 2006г., както и за постигнатите инвестиционни резултати. Детайлна информация можете да намерите: 

 ПОК ”ДОВЕРИЕ” АД 
 
ПОК ”СЪГЛАСИЕ” АД – избира се съответния тип фонд – ”Инвестиции”
 
ПОК ”ДСК – РОДИНА” АД – избира се съответния тип фонд – ”Информация за инвестициите по видове активи”
 
ПОД ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
 
”АЙ ЕН ДЖИ ПОД” ЕАД
 ПОАД ”ЦКБ-СИЛА” АД
 ПОД ”ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-България” АД – избира се ”Обем и структура на инвестициите” за съответния фонд
 
”ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” АД – избира се ”Пенсионни фондове”-ФДПО-”Документи”-”Обем и структура на инвестициите по видове активи”