Пенсионноосигурителни дружества оповестиха информация за инвестициите в ценни книжа по емитенти

Към 31.03.2011 г. всички пенсионноосигурителни дружества оповестиха на своите страници в Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Информацията се оповестява съгласно чл. 180 на Кодекса за социално осигуряване и Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Към 31.12.2010 г. инвестициите на всички пенсионни фондове в дългови инструменти (облигации) са в общо 11 вида дългови ценни книжа и 228 различни емисии оценени с пазарна стойност от 1 761 111 030 лв. Облигациите са с относителен дял от 45.04% от балансовите активи на универсалните пенсионни фондове, 41.27% от балансовите активи на професионалните пенсионни фондове, 41.59% от балансовите активи на доброволните пенсионни фондове и 47.02% от балансовите активи на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

С най-висока стойност от 478 647 198 лв. в портфейлите на всички пенсионни фондове са „други ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки”, в която група попадат предимно корпоративни облигации търгувани на регулирани пазари в страни членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. От този вид облигации, в портфейлите на всички пенсионни фондове има 100 различни емисии.

Българските държавни ценни книжа са на второ място по стойност в портфейлите на пенсионните фондове с пазарна оценка от 387 105 413 лв., разпределени в 22 емисии.

На трето място със стойност от 278 024 678 лв. са инвестициите в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от страни членки на Европейския съюз, други държави по Споразумението за Европейско икономическо пространство или техни централни банки (европейски държавни ценни книжа), които са разпределени в 31 емисии.

 

На четвърто място със стойност от 274 491 633 лв., разпределени в 49 емисии, са инвестициите на пенсионните фондове в корпоративни облигации, приети за търговия на български регулиран пазар.

На пето място със стойност от 97 196 069 лв. разпределени в 6 емисии са дълговите ценни книжа, издадени от чуждестранни общини и приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в страни членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (европейски общински облигации).

На шесто място със стойност от 76 032 817 лв., разпределени в 6 емисии са инвестициите на пенсионните фондове в държавни ценни книжа на трети държави (извън Европейския съюз или страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор).

На седмо място със стойност от 58 639 233 лв., разпределени в 4 емисии са инвестициите на пенсионните фондове в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ.

На осмо място със стойност от 51 524 158 лв., разпределени в 3 емисии са инвестициите на пенсионните фондове в ипотечни облигации издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа (български ипотечни облигации).

На девето място със стойност от 38 447 567 лв. инвестирани в 2 емисии дългови ценни книжа с инвестициите на пенсионните фондове в корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им (или т. нар. инфраструктурни облигации). Този финансов инструмент беше включен в разрешените инвестиции на пенсионните фондове с промените в Кодекса за социално осигуряване влезли в сила от 02.06.2009 г.

На десето място със стойност от 13 006 660 лв., разпределени в 2 емисии са инвестициите на пенсионните фондове в обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации (български обезпечени корпоративни облигации, които все още не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа).

На последно, единадесето място със стойност от 7 995 603 лв. инвестирани в 3 емисии са общинските дългови ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг.

Към 31.12.2010 г. инвестициите на всички пенсионни фондове в акции и други дялови инструменти са в общо 9 вида дялови ценни книжа и 344 различни емисии оценени с пазарна стойност от 1 055 964 344 лв. Дяловите финансови инструменти са с относителен дял от 25.20% от балансовите активи на универсалните пенсионни фондове, 28.23% от балансовите активи на професионалните пенсионни фондове, 31.20% от балансовите активи на доброволните пенсионни фондове и 4.25% от балансовите активи на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

С най-висока стойност от 294 178 433 лв. в портфейлите на всички пенсионни фондове са акции и права (без акции издадени от акционерни дружества със специална инвестиционна цел или колективни инвестиционни схеми), приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в България. От този вид акции, в портфейлите на всички пенсионни фондове има 90 различни емисии.

Дялове издадени от чуждестранни инвестиционни схеми са на второ място по стойност в портфейлите на пенсионните фондове с пазарна оценка от 259 529 579 лв., разпределени в 23 емисии.

На трето място със стойност от 173 563 422.89 лв. са инвестициите в дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които са разпределени в 51 емисии

На четвърто място със стойност от 154 437 143 лв., разпределени в 105 емисии, са инвестициите на пенсионните фондове в акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа и приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

На пето място със стойност от 70 063 218 лв. разпределени в 23 емисии са акциите, издадени от акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) инвестиращи в недвижими имоти.

На шесто място със стойност от 61 403 436 лв., разпределени в 44 емисии са инвестициите на пенсионните фондове в акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа и приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията.

На седмо място със стойност от 27 682 670 лв., разпределени в 5 емисии са инвестициите на пенсионните фондове в акции, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На осмо място със стойност от 11 902 390 лв., разпределени в 2 емисии са инвестициите на пенсионните фондове в акции, издадени от акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) инвестиращи във вземания.

На последно, девето място със стойност от 3 204 052 лв. инвестирани в 1 емисия са инвестициите в акции на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или в държава посочена в наредба на комисията.

Данните за инвестиции в 228 емисии дългови и 344 емисии дялови финансови инструменти към края на 2010 г., в сравнение със 184 емисии дългови и 235 емисии дялови финансови инструменти към края на 2009 г. показват, че в пенсионните фондове текат процеси на диверсификация чрез инвестиции в по-голям брой емисии, които при подходящо комбиниране следва да доведат до снижаване на риска към отделни емитенти и по-оптимално инвестиране на средствата като съотношение доходност-риск.

Публикуваните на страниците на пенсионноосигурителните дружества инвестиции на ФДПО са достъпни от следните връзки:

ПОК “Доверие” АД

http://www.poc-doverie.bg/?cid=61

ПОК “Съгласие” АД

http://www.saglasie.bg/public/docs/ppf_invest_31122010.pdf

http://www.saglasie.bg/public/docs/upf_invest_31122010.pdf

http://www.saglasie.bg/public/docs/dpf_invest_31122010.pdf

 

ПОК “ДСК – Родина” АД

 

http://www.dskrodina.bg/repository/documents/UPF_StructNaInvesticiitePoAktivi_2010.pdf?user_id=&session_id=

http://www.dskrodina.bg/repository/documents/PPF_StructNaInvesticiitePoAktivi_2010.pdf?user_id=&session_id=

http://www.dskrodina.bg/repository/documents/DPF_StructNaInvesticiitePoAktivi_2010.pdf?user_id=&session_id=

http://www.dskrodina.bg/repository/documents/DPFPS_StructNaInvesticiitePoAktivi_2010.pdf?user_id=&session_id=

“ПОД Алианц България” АД

http://www.allianz.bg/site/index.php?page=pod_dohod

“Ай Ен Джи ПОД” ЕАД

http://www.ing.bg/?page=volume

ПОАД “ЦКБ-Сила” АД

http://ccb-sila.com/display.php?page=kfn2010

“ПОД-Бъдеще” АД

http://www.pod-budeshte.bg/docs.php?contentid=18

http://www.pod-budeshte.bg/docs.php?contentid=22

http://www.pod-budeshte.bg/docs.php?contentid=27

ПОД “Топлина” АД

http://www.pod-toplina.bg/UPF-portfolio/upfportfolio.html

http://www.pod-toplina.bg/PPF-portfolio/ppfportfolio.html

http://www.pod-toplina.bg/DPF-portfolio/dpfportfolio.html

“Пенсионноосигурителен институт” АД

http://www.pensionins.com/upl_doc/inv_uni-31-12-2010..pdf

http://www.pensionins.com/upl_doc/inv_ppf-31-12-2010.pdf

http://www.pensionins.com/upl_doc/inv_dpf-31-12-2010.pdf