Отписва се емисия от ценни книжа, издадена от „Рига хотелс” АД, гр. Русе

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,отписа емисия от ценни книжа, издадена от „Рига хотелс” АД, гр. Русе, представляваща съдебно-регистрирания капитал на дружеството в размер на 69 923 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка от тях от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 764 може да намерите в раздел „Документи”.