Отписва се емисия корпоративни облигации, издадена от “Обединена Българска Банка” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа  емисия корпоративни облигации, издадена от “Обединена Българска Банка” АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 704 може да намерите в раздел "Документи".