Откриване на производство за отписване на издадената от „Български Бергман” ЕАД, с. Гърчиново емисия акции и на дружеството като публично от регистъра на КФН

Откриване на производство за отписване на издадената от „Български Бергман” ЕАД, с. Гърчиново емисия акции и на дружеството като публично от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.