Отказ да бъде отписано „Институт по целулоза и хартия” АД, гр. София, като публично, от регистъра, воден от Комисията за финансов надзор

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", Ралица Агайн-Гури, отказва да бъде отписано „Институт по целулоза и хартия” АД, гр. София, като публично, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.
Решениe 927 може да се намери в раздел „Административни документи”.