Решения от заседание на КФН от 16 ноември 2009 г .

 На свое заседание от  16 ноември  2009 г. КФН взе следното решение:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации на „Финанс Консултинг“ ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени и безналични облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва на 9,00 % на годишна база, платима на 6 месеца, главница, платима на 10 равни вноски по 1 000 000 евро и матуритет 84 месеца ( 7 години).
Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър.