Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Доброволно осигурителна мрежа – Здраве” АД /”ДОМ – Здраве” АД/, гр. София

Управление “Застрахователен надзор”, издаде решение, с което задължи ”ДОМ – Здраве” АД да предвиди в Общите си условия по здравноосигурителните пакети, ясно и недвусмислено, изричен ред и срок за разглеждане и произнасяне по заведено искане за възстановяване на разходи, и по постъпили жалби и молби от здравно осигурени лица във връзка с предмета на дейност на дружеството.

Решение 923 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".