„Сердиком” АД, гр. София се отписва като публично дружество от регистъра на Комисията за финансов надзор

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което се отписва „Сердиком” АД, гр. София, като публично дружество от регистъра, воден от КФН. Отписва се и издадената от дружеството емисия акции в размер на 1 114 267 лева, разпределена в  1 114 267 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

Решение 942 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".