Решения от заседанието на КФН на 18 ноември 2009 г.

На своето заседание на 18 ноември 2009 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

 

1. Потвърди проспект за публично предлагане на привилегировани конвертируеми акции на "Енемона" АД, гр. Козлодуй. Емисията е в размер на 5 966 800 акции, с емисионна стойност 9,92 лв.  Вписа горепосочената емисия във водения от КФН публичен регистър.

 

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

Вписа горепосочената емисия и „ИТА България Енерджи Инвестмънтс" АД, гр. София, като публично дружество, във водения от КФН регистър.

 

3. Одобри представените промени в устава на:

„Блек Сий Инвестмънт“ АДСИЦ, гр. София

„И Ар Джи Капитал – 1“ АДСИЦ, гр. София

„И Ар Джи Капитал – 2“ АДСИЦ, гр. София

„И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ, гр. София.

 

4. Вписа в регистъра, воден от КФН, последваща емисия акции на „Адвертайзинг Продиджи” АД, гр. София. Емисията е в размер на 360 000 лева, разпределена в 360 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

 

5. Прие окончателен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29/12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа, съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.