Отчетът на КФН за развитието на

В отчета след кратък обзор на развитието на небанковия финансов сектор през разглеждания период, в отделни глави са представени основните тенденции и анализ на участниците на всеки един от пазарите, съставляващи небанковото финансово посредничество в България, а именно капиталовия, застрахователния пазар и пазарите по доброволно здравно и допълнително пенсионно осигуряване. В приложения към отчета са включени статистически данни за основни показатели, характеризиращи състоянието на участниците, чуждестранно участие и концентрация на предлаганите услуги от небанковите финансови посредници.