Определено е минималното съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за ДПО по професионални схеми

Б. Петков, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи  минималното съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Пълния тект на решение 619 и приложението към него може да намерите в раздел "Административни документи"