Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2009 г. до 31.03.2011 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на

4,79 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2009 г. до 31.03.2011 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 4,90 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 7,98 на сто, а за ППФ съответно е 8,16 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на среднопретеглената доходност на всички пенсионни фондове от съответния вид за предходния 24-месечен период. Определената минимална доходност представлява долна граница, и в случай на постигане на доходност под нея, съответният фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да покрие разликата до минималната доходност от създадените за целта резерви. Като функция на среднопретеглената доходност на универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя и горната граница на доходността за пенсионните фондове от съответния вид. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО, средствата от постигната доходност над горната граница се заделят от съответния фонд за резерв за гарантиране на минималната доходност.

За посочения 24-месечен период УПФ “Бъдеще” е постигнал доходност, която е по-висока от обявената горна граница на доходността за универсалните фондове и следва да задели резерв в нормативно установения срок.