Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2011 г. до 30.12.2013 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 3,22 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2011 г. до 30.12.2013 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3,27 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,22 на сто, а за ППФ съответно е 6,27 на сто.

            Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

            Пълният текст на решения № 75-УПФ и № 76-ППФ от 21.01.2014 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

            Заедно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове се обявяват и данните за годишната доходност за 2013 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2013 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,73 на сто, на професионалните фондове е 5,30 на сто и на доброволните фондове е 6,35 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2013 г. може да намерите тук.